วัดพัฒนารามกับพระบรมสารีริกธาตุ

การประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุแม้จะเป็นเวลาไม่นานมากนักก็ถือว่าเป็นบุญของเราชาววัดพัฒนารามร่วมทั้งสาธุชนชาวพุทธในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนิสิตมจร.ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี ขอร่วมโมทนาสาธุการพร้อมกันทั้งสิ้นแล